a/s WORKS advies wil en kan van betekenis zijn voor de thema’s, die bij onze (potentiële) klanten leven en bouwt daarom voortdurend aan een netwerk van mensen, die daarin een rol kunnen spelen. a/s WORKS is als partner van zeer diverse organisaties onderdeel van de kwaliteit van de interne organisatieprocessen. Daar waar die niet parallel lopen aan elkaar en dienend zijn aan een gezamenlijk resultaat en gezamenlijke excellentie lopen we risico’s niet voldoende te kunnen bijdragen of zo ervaren te worden. Er is dus alle reden om advies naast onze administratief partnerschap in te richten.

Lees meer

Wij ondersteunen de voorwaarden, waaronder organisaties effectief kunnen zijn en in de samenwerking met hun partners en klanten de eigen waarden en strategische oriëntatie tot uitdrukking kunnen brengen. 

 • Heeft de organisatie haar doelen scherp en helder geformuleerd en deelt ze die met medewerkers en stakeholders?
 • Meet de organisatie haar resultaten adequaat en maken ze gebruik van de analyse om te verbeteren en bij te stellen?
 • Is iedereen in de organisatie betrokken bij het proces van meten en weten?
 • Stemmen we af of wat de klanten (lees ook patiënten, cliënten, leerlingen, ouders) willen en nodig hebben? Hebben we het afstemmingsproces goed onderhouden?
 • Leren we constant vanuit de ‘state of the art’ van onze professionele basis? Is het kennisproces en de doorselectie van professionaliteit en professionals in orde?
 • Wordt in de organisatie vanuit heldere rollen samengewerkt? Gebeurt dit vanuit coöperatieve werkwijzen en vanuit het inzicht in wat de huidige werknemers verbindt? Herkennen we dit in het HR-beleid en de uitvoering daarvan?
 • Geeft de organisatie lerende en ontwikkelende professionals de ruimte en het kader die ze nodig hebben om aan verbetering en verandering te kunnen bijdragen?
 • Is er leiderschap dat past bij het vak, de klanten en de maatschappelijke context? Kan het leiderschap beheersen in en ontwikkelen van de organisatie (innoveren) met elkaar verbinden?
 • Maakt het leiderschap gebruik van gedeeld en verdeeld eigenaarschap op de kwaliteitsprocessen?
 • Legt de organisatie maatschappelijke verantwoording af over het bereiken van haar (maatschappelijke) doelen, haar professionele kwaliteit en de inzet van middelen daarop?

We hebben ervaring met analyses en verbetertrajecten.

Met trots kunnen we vertellen over ervaringen in: 

 • Onderwijsorganisaties (Schitterende Scholen, voor scholen die een verbetering doormaken gericht op betere leerresultaten van leerlingen). Bij tien besturen en 56 scholen zijn succesvolle en duurzame trajecten gelopen.
 • Zorgorganisaties,waar het gaat om fundamentele veranderingen en cultuurtrajecten, gericht op een slimme en slanke organisatie, waarin professionals eigenaar zijn en afstemmen op de mensen waarvoor gezorgd wordt en hun omgeving. Regie voor de cliënt, regie voor de professional, onder regie van een lerend en ontwikkelend leiderschap.

De organisaties waar wij onze bijdrage kunnen hebben, willen met ons leren en ontwikkelen en voeren daarvoor intern en extern open de dialoog. Vergissingen van het verleden zijn leermomenten in het heden en startpunt voor verdere ontwikkeling.

We nemen in de ondersteuning ook verantwoordelijkheid voor het resultaat.

 

Wat kunnen we bieden?

I     Analyse, verbetering en verandering

 • Analyse van strategisch beleid en gelijkgerichte inrichting van de bedrijfsprocessen daarop
 • Analyse en verbetervoorstellen van verminderde resultaten in het primaire proces (onderwijskwaliteit, zorgkwaliteit, balans kosten en opbrengsten, kosten en kwaliteit van de ondersteunende organisatieprocessen, passendheid van de professionele invulling van rollen en functies in de organisatie)
 • Project- en programmaleiderschap voor verbeteroperaties en vernieuwingsoperaties
 • Ontwikkelen en implementeren  van een lerend en ontwikkelend HRM-beleid.

 

II  Leiding geven en managen 

Tijdelijke invulling van management en leiderschapsrollen in een veranderende context en/of om de continuïteit van de organisatie te garanderen. Daarbij verbinden we de dagelijkse verantwoordelijkheid met de gewenste ontwikkeling.

 

III  Passende plekken voor passende talenten

Wij voeren met hoger management, directies en bestuurders het gesprek over de volgende stap in hun loopbaan. Daarbij hebben we een diversiteit van ingangen voor dit gesprek en de zelfanalyse in huis.

IV  We faciliteren HR-strategie, HR-beleid en HR-uitvoering. 

Met name in sectoren waarin de menselijke kwaliteit de kwaliteit van het organisatieresultaat bepaalt, hebben we daar de juiste mensen voor. Wij kunnen voor u de juiste HR-professionalplaatsen of u kunt gebruikmaken van onze helpdesk die informatie geeft over regelgeving, verandering daarin en uitvoering daarvan.

 

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over Advies diensten van a/s WORKS? Neem dan contact met ons op.

Minder